โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 0 1
ข้าราชการครู 3 7 10
พนักงานราชการ 2 1 3
อัตราจ้าง 0 0 0
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 5 5 10
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 9 12 21
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 11 14 25
รวมทั้งหมด 11 14 25