โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

    
สัญลักษณ์ของโรงเรียน    รูปหนังสือ แสงเทียนล้อมรอบด้วยกนกรวงข้าวภายในวงกลมซ้อน  ๓ วง  
หมายถึง  ความรู้คู่คุณธรรมภายใต้  ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์
 
 อักษรย่อ                        ย.บ.
สีประจำโรงเรียน             แดง – เทา
สีแดง  หมายถึง  ความกล้าหาญ   สมัครสมานกลมเกลียว
สีเทา   หมายถึง  สติปัญญาเฉลียวฉลาด
รวมความ  ความมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด  กล้าหาญที่จะประพฤติตน อยู่ในศิลธรรม มีความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน     ยิ้มง่าย  ไหว้/สลาม สวย
คติธรรมของโรงเรียน      สุโข   ปัญญา    ปฎิลาโภ (ปัญญาทำให้เกิดสุข)