โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

...