โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวนูรีมาลย์ สะมาแอ
ตำแหน่งครู คศ.1
 
รายการ ข้อมูล หมายเหตุ
ลขที่ตำแหน่ง 126915  
วันที่บรรจุ 10/4/2562  
เบอร์โทรศัพท์ 0623297643  
อีเมลล์ [email protected]   

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร