โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 6

                วันที่ 15 กันยายน 2565 โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ 1/2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ เพื่อหารือข้อราชการ แจ้งผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา โดยมี นายอับดุลเลาะ  เจะปอ  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
เป็นประธานในการประชุม และมีนายวัชรินทร์ ทองอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวย
การโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ เป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้ เมื่อเสร็จการประชุมโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ได้เชิญคณะกรรการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน พร้อมคณะครูรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน


วันที่ 15 กันยายน 2565 - รับชม : 104 ครั้ง