โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ประวัติโรงเรียน

        


    ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

            ประวัติโรงเรียน
            โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ เป็นโรงเรียนที่กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้เปิดใหม่ตามนโยบาย
ของรัฐบาลในการขยายโอกาสการศึกษาระดับมัธยมศึกษาออกสู่ชนบท ได้ประกาศตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๑ 
โดยมีนายสุนทร   เจะปอ  กำนันตำบลยาบีกับคณะครูและราษฎรในตำบลยาบีได้ร่วมกัน บริจาคเงิน จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท    เพื่อขอซื้อที่ดินสำหรับจัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นในตำบลยาบี โดยใช้ชื่อในการจัดตั้งว่าโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์  ประชาชน
นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ ๗๕ และนับถือศาสนาพุทธร้อยละ ๒๕ การดำเนินงานของโรงเรียนได้เปิดทำการสอนในปีการศึกษา ๒๕๒๑ โดยมีนายเฉลิม บุญเรืองขาว ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ (ม.ศ.๑)  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑(ม.๑) จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๔๕  คนและครู ๗ คนรวมทั้งครูใหญ่  เปิดสอนตามหลักสูตร พ.ศ.๒๕๐๓ หลักสูตร ๒๕๒๑  หลักสูตร ๒๕๔๔ และหลักสูตร ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรปัจจุบัน
           
           โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีมีพื้นที่ทั้งหมด ๒๖ ไร่ ๕๒.๒   ตารางวา โรงเรียนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองจิก ๑๗ กิโลเมตรและห่างจากตัวจังหวัดปัตตานี ๒๓ กิโลเมตร