โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 0 1
ข้าราชการครู 4 7 11
พนักงานราชการ 2 1 3
อัตราจ้าง 0 0 0
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 5 5 10
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 10 12 22
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 12 13 25
รวมทั้งหมด 12 13 25