โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายกามารูดิน ยามา
ตำแหน่งครูประชารัฐ
 
รายการ ข้อมูล หมายเหตุ
เลขที่ตำแหน่ง    
วันที่บรรจุ    
เบอร์โทรศัพท์ 0912226379  
อีเมลล์ Kama_maya@hotmail.co.th   

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร