โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ข้อมูลบุคลากร



ชื่อ-สกุลนางสาวนิซูใบดะห์ กิติชัย
ตำแหน่งครู คศ.3
 
รายการ ข้อมูล หมายเหตุ
เลขที่ตำแหน่ง 124978  
วันที่บรรจุ 29/01/2555  
เบอร์โทรศัพท์ nizu26sl@gmail.com  
อีเมลล์ 0876313171  



 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร