โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ ยินดีต้อนรับสู่
               การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
               ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
        (Integrity and Transparency Assessment: ITA)